Vraag & antwoord

Vragen over energie besparen en/of energie opwekken? Vindt snel een antwoord op jouw vraag via onze Energieblij kennisbank.

 

De kennisbank is volop in ontwikkeling en wordt nog verder uitgewerkt. Op dit moment zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

Vragen over zonnepanelen

Vragen over de informatieplicht

Vragen over energielabel kantoren

 

Of neem contact op met onze Energieblij adviseurs, zij helpen je graag verder.

Mag ik zomaar stroom terug gaan leveren aan het net?
Bij kleinverbruikaansluitingen tot en met 3/80A (ca. 250 panelen) kan er altijd teruggeleverd worden tot het aansluitvermogen, dat desgewenst ook kan worden uitgebreid tot maximaal 3x80A. Beperking op terugleveren komt in de Betuwe veel voor maar alleen op grotere aansluitingen. Informeer hiervoor bij Liander.
Wanneer zijn zonnepanelen aantrekkelijk?
Kort gezegd, altijd, zeker bij de huidige stroomprijzen. Het opwekken van het eigen gebruik is altijd aan te bevelen en vaak kan er ook wel meer opgewekt worden om het dak zo nuttig mogelijk te gebruiken. Rendementen beginnen meestal rond de 6 procent maar vaak is het meer. Maar soms is het dak niet geschikt vanwege de constructie of teveel schaduw. Benodigd groot onderhoud kan ook reden zijn om het nog even uit te stellen.
Aansprakelijkheid voor schade aan derden
Als zonnepanelen van het dak waaien of door een brand verwaaien kunnen we schade aan derden berokkenen. Dit soort schade wordt door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekt.
Hoeveel elektriciteit levert een zonnepaneel op?

Het technisch rendement van moderne panelen ligt rond de 20%. Dit is het percentage van de energie in het zonlicht dat op het zonnepaneel valt dat wordt omgezet in elektriciteit. Deze efficiëntie groeit nog steeds. Op dit moment leveren panelen die optimaal op de zon liggen ca. 340 kW per jaar op. Dat zijn dan panelen van 385 Wattpiek. Deze wekken bij volle zon 385 Watt per uur op. In de Betuwe komt dat neer op ongeveer 340 kWh per jaar. Dat zijn dan panelen van 1,65 m2.

Wat zijn de kosten van een PV-installatie?

De kosten bestaan uit de aanschaf van de panelen, de omvormer en het installatiemateriaal. Daarbij komt de arbeid voor de installatie en evt. de kosten van extra garantie. Ook kan een moeilijk bereikbaar dak tot extra kosten leiden of een grote afstand tot de meterkast. Al deze variabelen maakt dat de situatie eerst goed bekeken moet worden voordat er een prijsinschatting gemaakt kan worden.

Wat is aantrekkelijker: koop of lease?
In de leaseprijs van zonnepanelen zit meestal een flink bedrag aan rente verdisconteert, dat kan zomer 8-10% zijn. Hiermee is een flink deel van de winst weg. Lease is dus meestal niet interessant.
Is een vergunning nodig?
Zonnepanelen kunnen over het algemeen zonder vergunning op een dak gelegd worden mits zij de daklijn volgen en op een plat dak niet te dicht bij de rand liggen (=zichtbaar zijn).
Zonnepanelen anders dan op een gebouw (veldopstelling, carport, teeltondersteunende voorziening) zijn vergunningsplichtig als bouwwerk.
Wat zijn de bouwkundige eisen?

Zonnepanelen geven extra gewicht op het dak en het is dus niet zonder meer veilig om een PV-installatie op het dak te leggen. Bedrijfsverzekeringen vereisen meestal een daklastberekening om een zonnedak te accepteren. Vooral daken met grote overspanningen zijn vaak niet sterk genoeg. Kosten voor een dakbelastingsonderzoek zijn vanaf ca. € 800 afhankelijk van of er constructieberekeningen beschikbaar zijn.

Kunnen zonnepanelen ook op het Westen of Oosten geplaatst worden?

Ideaal is een Zuid opstelling onder een hoek van ca. 35 graden, maar ook naar het Oosten of Westen gaat het nog prima mits de helling niet te groot is (tot ca. 30 graden ca. 15% verlies). Op een bijna plat dak is zelfs een Noordopstelling nog (financieel) haalbaar. In de businesscase wordt rekening gehouden met de oriëntatie.

Wat gebeurt er met afgeschreven PV panelen?

De PV branche werkt aan een recyclingsysteem voor zonnepanelen maar aangezien er nog weinig aanbod is bestaat deze nog niet. PV panelen bevatten geen schadelijke- of zeldzame stoffen.

Wat zijn optimizers?

Optimizers zijn apparaatjes aan de achterkant van het paneel die de spanning van een paneel individueel regelen. Daardoor heb je minder last van schaduw en van een paneel wat kapot gaat. Bovendien is een de opbrengst per paneel te volgen. PV systemen met optimizers zijn ca. 10% duurder.

Wat is de levensduur van PV systemen?

PV panelen gaan over het algemeen 30 jaar mee maar gaan langzaamaan wel wat achteruit in opbrengst.

Omvormers gaan ca. 12 jaar mee en moeten dus in de levensduur van een systeem een keer worden vervangen.

Optimizers gaan minstens 25 jaar mee.

Hoe zit het met garantie?

Op panelen en omvormers zit meestal een garantie van ca. 10 jaar en deze kan afhankelijk van het merk verlengd worden. Op de installatie zit meestal maar 2 jaar dus als er na die tijd iets kapot gaat betaal je wel de herinstallatiekosten van de installateur.

Van panelen wordt meestal een maximale degradatie (opbrengstverlies) van 20% in 25 jaar gegarandeerd.

Over het algemeen zijn er weinig problemen met panelen en omvormers maar dat is natuurlijk geen garantie.

Is mijn zonnesysteem automatisch meeverzekerd met mijn pand?

Dat hangt van de (opstal)verzekering af en moet apart gecheckt worden.

Er zijn ook speciale zonnepaneelverzekeraars. De premie is ca. 0,3% van de nieuwwaarde per jaar. Deze verzekeringen dekken vaak meer schade-oorzaken dan reguliere verzekeringen.

Dak verhuren aan de coöperatie?

Energiecoöperaties huren daken om stroom op te wekken voor hun leden of om een rendement te maken op de investering. In dat geval dient er een opstalovereenkomst gesloten te worden voor het gebruik van het dak. Dat gebeurt bij de notaris. Desgewenst kan de stroom ook door de dakeigenaar gebruikt worden als deze beschikt over een grootverbruikaansluiging. Meestal is dit voordeliger dan stroom uit het net halen.

Zijn er normen voor een PV installatie?

Voor aansluiting op het net wordt verplicht NEN 1010 gehanteerd en voor de oplevering NTA 8130 of vergelijkbaar. Sinds kort is er de SCOPE12 keuring die door de meeste verzekeraars verplicht gesteld wordt vanaf ca 50 kWp.

Wat is de ISDE subsidie?

ISDE is een subsidie  van €125 Per kWh voor bedrijven die meer dan € 50.000 KWh gebruiken (ijkpunt: het laatste jaarverbruik). Deze kan niet in combinatie met EIA of SDE++ gebruikt worden. Per geval kijken we wat voor u het beste is.

Wat is de SDE++ subsidie?

Een PV systeem dat is aangesloten op een grootverbruik Netaansluiting (>3x80A) kan SDE++ subsidie aanvragen. Dit is een aanvulling op de marktprijs van de opgewekte stroom gedurende 15 jaar. Hiermee zijn projecten meestal rendabel te krijgen. Soms kan er zelfs een grootverbruikaansluiting voor worden aangeschaft of uitgebreid.

Meer informatie vind je bij de subsidiepagina

Wat zijn de energie- en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

Bedrijven die geen grootverbruikaansluiting hebben kunnen gebruik maken van Energie Investeringsaftrek. Dat is een eenmalige korting op het belastbaar inkomen van de ondernemer (zowel vennootschapsbelasting als inkomstenbelasting) van een % van de aanschaf. In 2022 is de aftrek 45 % bij aanschaf van minimaal 15 kWp panelen. Voor MKB kan hier de Kleinschaligheidsaftrek nog bij opgeteld worden.

Meer informatie vind je bij de subsidiepagina

Hoe werkt het als ondernemer met zonnepanelen mijn woning?

Wanneer je elektriciteitsgebruik thuis als kleine ondernemer tenminste 10% zakelijk is kan je de hele PV installatie zakelijk opvoeren. Bv. door kantoor of bedrijf aan huis of door je zakelijke auto thuis op te laden. Voorwaarde is wel dat de installatie een ‘onroerend goed’ is, dus een in het dak geïntegreerd systeem telt maar gedeeltelijk mee (omdat het deels ook de dakbedekking vervangt).

Voordeel is dat je als ondernemer gebruik kan maken van fiscale regelingen, de KIA en bij installaties tenminste 15kwhp capaciteit (plm 40 panelen) ook de EIA. Meer informatie hierover vind je bij subsidie en financiering.
De BTW aftrek over de installatie wordt omschreven door de belastingdienst.
Daar staat ook hoe je ieder kwartaal bij de BTW aangifte de BTW over de opgewekte stroom die je privé gebruikt (je levert immers als bedrijf stroom aan jezelf als particulier) berekent, én de BTW over de teruglevergvergoeding van je energiemaatschappij voor de stroom die je met je PV installatie aan het net levert.

Als je een partner hebt die op hetzelfde adres woont en geen BTW-nummer heeft kan de installatie ook op zijn/haar naam als particulier komen. Wat uiteindelijk gunstiger is hangt ondermeer af van je aftrekmogelijkheden en je privégebruik.

Wat is de informatieplicht energiebesparing?

Sinds 1 juli 2019 moeten de bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken hun energiegebruik en de door hen genomen en voorgenomen energiebesparende maatregelen rapporteren in het eLoket van RVO.

Voortaan wordt deze wet daadwerkelijk gehandhaafd door gemeenten en omgevingsdiensten. Wie niet voldoet aan de Informatieplicht, kan een boete of een dwangsom opgebeld krijgen.

Bedrijven met een hoger energiegebruik zijn al heel lang verplicht om energiebesparende maatregelen uit te voeren, doel van deze wet is om het onderwerp hoger op de agenda te krijgen en zo een aanzienlijke besparing op het energiegebruik in Nederland te realiseren. 
En bedrijven voor te bereiden op de toekomst.

Voor wie geldt de informatieplicht?

De informatieplicht geldt voor alle bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. 

Uitzonderingen zijn:

Let op: voor bedrijven die auditplichtig zijn onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) geldt dus wél de Informatieplicht, maar voor hen is de rapportage-deadline gesteld op 5 december 2019. Lees meer over de EED energie auditplicht.

Wat is een 'Wet milieubeheer inrichting'?

In de regel is een Wm-inrichting een bedrijf (of instelling) waar (door de mens) bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden, die binnen een bepaalde begrenzing worden verricht.

Bovendien moet één of meerdere activiteiten van toepassing zijn die in het Besluit omgevingsrecht zijn aangewezen als met mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu.

Een Wm-inrichting kan uit meerdere gebouwen bestaan en in één gebouw kunnen meerdere Wm-inrichtingen gevestigd zijn. Volgens vaste jurisprudentie moet er sprake zijn van voldoende technische, functionele en organisatorische samenhang om één inrichting te kunnen vormen. Daarnaast mag de onderlinge afstand tussen de onderdelen niet te groot zijn.

Wie is verantwoordelijk (drijver) voor de informatieplicht?

Eén gebruiker één pand. In het merendeel van de gevallen moet de gebruiker van het gebouw de rapportage indienen. Dit als de Wm-inrichting één gebouw met één  gebruiker (huurder) betreft.

Meerdere gebruikers 1 pand. Als er meerdere gebruikers in een kantoorgebouw (de 'Wminrichting'), bijvoorbeeld een bedrijfsverzamelgebouw, zijn, is het gebruikelijk dat de gebouweigenaar als drijver van de Wm-inrichting wordt gezien. De eigenaar is degene die het mogelijk maakt dat activiteiten in het gebouw plaatsvinden; een gebruiker kan alleen van het gebouw gebruik maken als hij een contract heeft met de eigenaar.

Uitzondering winkelcentra. Een bijzondere situatie van één gebouw met meerdere gebruikers is een winkelcentrum. Dit omdat de winkels in het centrum heel verschillend van aard kunnen zijn. Bij een winkelcentrum met meerdere gebruikers richt het bevoegd gezag zich voor de winkels tot de individuele gebruikers daarvan. Voor de collectieve voorzieningen richt het bevoegd gezag zich tot de eigenaar van het complex.

Met vragen over het begrip Wm-inrichting in uw specifieke omstandigheden in uw geval kunt u terecht bij uw lokale bevoegd gezag, de Omgevingsdienst Rivierenland.

Is een bedrijfsverzamelgebouw één inrichting?

Er is sprake van één inrichting als er sprake is van tot eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties die onderling technische, organisatorische of functionele bindingen hebben (artikel 1.1 Wet milieubeheer, vierde lid).

Als er niet voldoende organisatorische bindingen zijn, kan de rechter bedrijfsverzamelgebouwen beschouwen als een verzameling van inrichtingen. De gezamenlijke voorzieningen (zoals de stookinstallatie en afvalstoffeninzameling) worden dan gezien als één aparte inrichting; de eigenaar van het bedrijfsverzamelgebouw is daarvan de inrichtinghouder. Voor de beoordeling of er organisatorische bindingen aanwezig zijn, is voor de rechter vooral van belang in welke mate de eigenaar van het bedrijfsgebouw zeggenschap heeft over de individuele bedrijven. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit de huurovereenkomst.

In de praktijk is het niet wenselijk dat het bevoegd gezag bij bedrijfsverzamelgebouwen standaard de huurovereenkomsten moet bestuderen. Om de lasten voor alle partijen te beperken kan het verstandig zijn een bedrijfsverzamelgebouw in principe te behandelen als één inrichting met één aanspreekpunt, tenzij er geen duidelijke inrichtinghouder kan worden aangewezen. Zo gebeurt het nu vaak. Wel bestaat dus de kans dat de rechter er anders over denkt.

Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen?

Eén gebouw met één gebruiker. Als de gebruiker door bevoegd gezag wordt aangesproken op de energiebesparende maatregelen in een gebouw dat niet in eigendom is, dan treedt de gebruiker in overleg met de eigenaar. De maatregelen waarvoor de huurder verantwoordelijk is worden door de huurder genomen.

Aan energiebesparende maatregelen die alleen genomen kunnen worden met toestemming van de eigenaar kan in de rapportage voor de informatieplicht energiebesparing een termijn worden gekoppeld, die het bevoegd gezag eventueel met maatwerk kan vastleggen.

Mocht uit correspondentie blijken dat de eigenaar niet bereid is om in te stemmen met - of te investeren in - de energiebesparende maatregelen, dan kan het bevoegd gezag zich (mede) richten tot de eigenaar, die de overtreding kan opheffen.

Kantoorgebouw met meerdere gebruikers. In principe voert de eigenaar van het kantoorgebouw de energiebesparende maatregelen uit. Mocht vanwege onderliggende contracten het niet in de macht liggen van de eigenaar om alle maatregelen te nemen, dan treedt deze in overleg met de huurders. Mochten de huurders niet bereid zijn om mee te werken aan het realiseren van de maatregelen – en als dat blijkt uit de gevoerde correspondentie – dan kan het bevoegd gezag zich (mede) richten tot de individuele huurder die de overtreding kan opheffen.

In de rapportage voor de informatieplicht kan bij energiebesparende maatregelen waar de eigenaar geen zeggenschap over heeft een termijn worden gekoppeld, die het bevoegd gezag eventueel met maatwerk kan vastleggen.

Wat is een EML?

EML staat voor Erkende Maatregelenlijst. Hierop vind je per bedrijfstak de erkende energiebesparende maatregelen die zich in vijf jaar tijd terugverdienen. Bedrijven die alle maatregelen van de EML van de betreffende bedrijfstak opvolgen, voldoen automatisch aan de energiebesparingsplicht. Onderstaand de (nu 19) vastgestelde EML's. 

Als er voor jouw bedrijf geen EML lijst is kies je de lijst die het meest op jouw bedrijf van toepassing is. In het eLoket kies je de lijst bedrijfstak zonder EML en vervolgens de EML-lijst die het meest op jou van toepassing is. Daarnaast geef je aan welke aanvullende energiebesparende maatregelen je hebt uitgevoerd. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of je hiermee voldoet aan de Energiebesparingsplicht.

Hoe doe ik de melding informatieplicht?

Om te rapporteren in het eLoket heb je nodig: 

 • eHerkenningsmiddel, met bijbehorende login-gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord)
 • Adresgegevens per vestiging
 • Contactgegevens van de verantwoordelijke
 • Energieverbruik over 2018 of 2019
 • Per erkende maatregel uit de EML die voor jouw bedrijf van toepassing is of je er aan voldaan hebt, zo ja in hoeverre en zo nee de reden of de planning voor het alsnog doorvoeren.

Bekijk ook de Handleiding eLoket Informatieplicht energiebesparing van RVO.

Je kan ook contact met ons opnemen, wij regelen het graag voor je.

Wanneer doe ik de melding?

Als de informatieplicht op jouw bedrijf van toepassing is moet je de melding eigenlijk uiterlijk 1 juli 2019 al gedaan hebben. 

Een melding herhaal je iedere 4 jaar in het eLoket van de RVO.

Door mijn zonnepanelen is mijn energiegebruik lager. Geldt dan informatieplicht?

Ja. De Informatieplicht neemt het totale elektriciteits- en aardgasverbruik als maatstaf. Als jouw bedrijf hernieuwbare energie opwekt en verbruikt, zoals zonne- of windenergie, dan mag deze niet van het totaalverbruik worden afgetrokken. 

Wel van je rekening natuurlijk.

Dit klinkt wat streng maar is wel logisch; net als dweilen met de kraan open.

Wat gebeurt er met de gegevens die ik indien?

Alleen de omgevingsdienst Rivierenland, de ODR,  heeft toegang tot deze gegevens, ter ondersteuning van hun toezichthoudende opdracht. 

De ODR richt zich vooral op bedrijven die niets hebben ingevuld of niets aan energiebesparing doen. 

 

En als ik (nog) niet aan de informatieplicht voldaan heb?

De ODR voert controles uit in opdracht van de gemeentes in Rivierenland. 

Na een controle rapporteert de ODR aan welke maatregelen je nog niet voldaan hebt en legt je termijnen op om hier alsnog aan te voldoen. 

Als je hier echt niet aan meewerkt kan een gemeente een 'last onder dwangsom' opleggen, die je moet betalen als je niet binnen een gestelde periode alsnog de maatregelen doorvoert. 

Vragen over energielabels kantoren

Wat is een energielabel voor kantoren?

Net als voor auto's, huizen en witgoed is er voor kantoren een indeling gemaakt in categorieën van energiegebruik.

Doel is het verder terugdringen van het energiegebruik en het verbeteren van het comfort voor de gebruikers.

Het label is afhankelijk van hoeveel gigajoule per vierkante meter per jaar nodig is voor verwarming, verlichting (en warm water), na aftrek van eigen opwek van energie met PV zonnepanelen of warmepompen.
Dit gebruik wordt geschat. 

Met ingang van 2023 is voor kantoren tenminste energielabel C of beter verplicht.

Dit zijn de categorieën:

A++ Minder dan 0,5 gj
A+ Minder dan 0,7 gj
A Minder dan 1,05 gj
B Minder dan 1,3 gj
C Minder dan 1,6 gj
D Minder dan 2,0 gj
E Minder dan 2,4 gj
F Minder dan 2,9 gj
G Meer dan 2,9 gj
Voor welke gebouwen geldt dit?

Het geldt voor kantoorgebouwen waarbij de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties 50% of meer beslaat van de totale oppervlakte én de oppervlakte aan kantoorfuncties groter is dan 100m2

Een kantoorgebouw is een gebouw, of een deel van een gebouw, met uitsluitend een of meer kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan. De kantoorfunctie is daarmee hoofdfunctie en geen nevenfunctie. 

Voor onderstaande gebouwen geldt een uitzondering.

 • Kantoorgebouwen als onderdeel van een gebouw, waarbij de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties van het kantoorgebouw minder dan 50% is dan die van het gebouw waarvan het kantoorgebouw een onderdeel is.
  Voorbeelden:
  • gebouwen, waarvan een gedeelte een kantoorfunctie in een kantoorgebouw is, maar de rest van het gebouw andere zelfstandige gebruiksfuncties bevat of nevenfuncties van de kantoorfunctie zijn. Met deze uitzondering kan bijvoorbeeld een kantoorgebouw dat één gebouw vormt met bijvoorbeeld een industriefunctie, buiten de label C-plicht vallen.
  • een gebouw met winkels op de begane grond en kantoorverdiepingen daarboven. Als er meerdere kantoorgebouwen in een (groter) gebouw zitten, moeten de gebruiksoppervlaktes van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties van de kantoorgebouwen) bij elkaar worden opgeteld. Is dit minder dan 50%? Dan geldt de uitzondering.
 • Kleine kantoorgebouwen waarbij de totale gebruiksoppervlakte aan kantoor- én nevenfuncties in het kantoorgebouw, of in het gebouw waarvan de kantoorgebouw deel uitmaakt, minder is dan 100 m2. Is het kantoorgebouw onderdeel van een (groter) gebouw dan geldt deze grens van 100 m2 voor het gehele gebouw. Als er dus meerdere kantoorgebouwen in een (groter) gebouw zitten, moeten de gebruiksoppervlaktes hiervan (inclusief nevenfuncties) bij elkaar worden opgeteld.
 • Kantoorgebouwen waarvoor geen energie wordt gebruikt om het binnenklimaat te regelen.
 • Monumenten zoals bedoeld in de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening.
 • Kantoorgebouwen die niet langer dan 2 jaar worden gebruikt. Er moet worden aangetoond dat het gebruik slechts tijdelijk is. De duur wordt gerekend vanaf het moment van ingebruikname. Dit is bijvoorbeeld het geval bij sloop en/of transformatie.
 • Kantoorgebouwen die op grond van een overeenkomst zijn of worden onteigend en zullen worden gesloopt.
 • Kantoorgebouwen waarop de hardheidsclausule van artikel 5.11 lid 5 Bouwbesluit 2012 van toepassing is. Hiermee wordt bedoeld dat men mag volstaan met maatregelen met een terugverdientijd korter dan 10 jaar, in het geval dat:
  • men maatregelen moet nemen om een energie-index van 1,3 te halen en dat
  • deze maatregelen een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.
   In dat geval hoeft men niet energie-index 1,3 te halen (geen energielabel C-verplichting dus), maar mag worden volstaan met een hogere energie-index (energielabel D-G). Men moet wel kunnen aantonen dat men voor 2023 alle erkende maatregelen heeft genomen met een terugverdientijd tot en met 10 jaar. Men moet daarnaast een geldig energielabel kunnen tonen die op basis van die voorzieningen is verstrekt.
Wat houdt de verplichting in?

Een kantoorgebouw dat aan de verplichting voldoet moet in 2023 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter.

De verplichting gaat in op 1 januari 2023.
Dit betekent dat uiterlijk op die datum alle maatregelen die tot minimaal energielabel C leiden getroffen moeten zijn en op basis daarvan een energielabel is geregistreerd.

De verplichting is opgenomen in het Bouwbesluit.

Om wat voor maatregelen gaat het?

Het gaat om een combinatie van maatregelen, die met elkaar voldoende zijn om tot energielabel C te komen. 

Mogelijke maatregelen zijn:

 • Gevelisolatie
 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie
 • Ramen
 • Verwarmingsinstallatie
 • Koeling
 • Ventilatie
 • Verlichting
 • Opwek (zonnepanelen).
Wat is 'kantoorfunctie'?

De kantoorfunctie is gedefinieerd in het Bouwbesluit 2012 als 'gebruiksfunctie voor administratie'.

Een gebruiksfunctie bestaat uit de gedeelten van een of meer bouwwerken die eenzelfde gebruiksbestemming hebben en die samen een gebruikseenheid vormen. In een gebruiksfunctie vinden de voor die gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaats. Elk bouwwerk heeft ten minste één gebruiksfunctie. Er zijn 12 (hoofd)gebruiksfuncties (artikel 1.1 lid 2 Bouwbesluit 2012).

Een gebruiksfunctie bestaat daarnaast uit een of meer niet-gemeenschappelijke ruimten. Soms deelt een gebruiksfunctie bepaalde ruimten, routes of voorzieningen met andere gebruiksfuncties. Dit zijn dan gemeenschappelijke ruimten, routes respectievelijk voorzieningen. In een bouwwerk kunnen zich verschillende gebruiksfuncties bevinden. Een kantoorfunctie is bijvoorbeeld een gebouw of een deel daarvan waar een adviesbureau, een administratie- of advocatenkantoor of een verzekeringsmaatschappij is gevestigd.

En wat is een 'nevenfunctie'?

Een nevenfunctie is een gebruiksfunctie ten gunste van een andere gebruiksfunctie. Bijvoorbeeld een kantoor aan huis, een fietsenstalling bij een kantoor, een bedrijfsrestaurant of vergaderzalen.

Een kantoorfunctie kan zelf ook een nevenfunctie zijn van een andere gebruiksfunctie, bv kantoren in scholen, in ziekenhuizen, in winkels, in buurthuizen of in industriehallen. In die gevallen is wel sprake van een 'kantoorfunctie', maar niet van een 'kantoorgebouw' zoals bedoeld in de definitie van kantoorgebouw waarvoor de energielabel C- verplichting voor geldt. De kantoorfunctie moet namelijk de hoofdfunctie zijn (met eventueel andere functies als nevenfunctie). Wanneer sprake is van een nevenfunctie bij een kantoor (zoals een bedrijfsrestaurant), dan wordt de nevenfunctie ook aangemerkt als onderdeel van het kantoorgebouw.

Mijn kantoor is een monument met een aanbouw. Geldt de verplichting voor de aanbouw?

Nee, monumenten zijn uitgezonderd van de verplichting. Ook een aanbouw die constructief en functioneel geen zelfstandige eenheid is, wordt tot het monument gerekend. Het maakt niet uit of de aanbouw is aangebracht vóór of nadat het gebouw als monument is aangewezen. Als de aanbouw wel een zelfstandige onroerende zaak is, geldt de label C-verplichting wel voor de aanbouw.

En als het kantoor niet gebruikt wordt?

Artikel 5.11 Bouwbesluit 2012 verbiedt per 1 januari 2023 de in gebruikname of het gebruik van een kantoorgebouw als er geen energielabel is met een energie-index van 1,3 of beter. Als een kantoorgebouw leeg staat en/of niet wordt gebruikt (eventueel nog gemeubileerd), dan geldt het gebruiksverbod van artikel 5.11 Bouwbesluit zolang er geen toereikend energielabel is. Het gebouw kan pas weer als kantoorgebouw worden gebruikt, als er alsnog een energielabel C of beter wordt afgegeven en geregistreerd. Maar ook wanneer er één van de uitzonderingsgronden zich voordoet.

Zie hiervoor de vraag: 'Welke gebouwen zijn uitgezonderd van de verplichting?'

Wie is verantwoordelijk om te voldoen de verplichting?

Het gebruiksverbod geldt voor het zonder energielabel C in gebruik nemen of gebruiken van een kantoorgebouw. Zowel de eigenaar als de huurder kunnen dus door het bevoegd gezag aangesproken worden. Daarbij is het van belang te weten welke partij bevoegd is om aan de energielabel C-verplichting (of beter) te voldoen.

Waar kan ik het label van mijn kantoorpand vinden?

Op de website www.ep-online.nl.

De geldigheidsduur van het reeds afgegeven energielabel is 10 jaar. Het energielabel kan dus ‘verlopen’ en er zal dan een nieuw label moeten worden geregeld.

Mijn kantoor heeft al label C (B of A). En nu?

Als u een energielabel C of beter heeft, dan volstaat dit ten aanzien van de verplichting voor energielabel C. De rijksoverheid streeft naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. In het Klimaatakkoord is deze doelstelling opgenomen. Het is verstandig om u hierop alvast voor te bereiden.

Hoe kom ik aan een energielabel?

Deze stappen vindt u op de webpagina Energielabel utiliteitsgebouwen.

Of neem contact met ons op.

Kan ik inzicht krijgen in wat ik kan doen om energielabel C (of beter) te krijgen?

Met de Energiebesparingsverkenner Kantoren kunt u een indicatie krijgen hoe u aan de Energielabel C-verplichting voldoet.

Wat zijn 'no regret' maatregelen?

Dit zijn aanpassingen die verregaande verduurzamingsmaatregelen in de toekomst niet in de weg staan. Zoals bijvoorbeeld het installeren van ledverlichting of genoeg ruimte creëren om een installatie later aan te passen aan de stand van de techniek. Hiermee bereidt u uw kantoor voor op een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050.

Hoe verhoudt het verplichte energielabel zich tot de EML lijsten en informatieplicht?

De label C-verplichting voor kantoren en de Erkende Maatregelen kunnen beide van toepassing zijn en door verschillende instanties worden gehandhaafd. Het is dus mogelijk dat als een gebouweigenaar voldoet aan de ene wet er via de andere wet aanvullende maatregelen nodig zijn.

In de praktijk overlappen ze veel en als je voldoet aan de maatregelen van de EML voldoe je bijna altijd aan het C-label. 

Wij bieden gespecialiseerde ondersteuning en advies wanneer je aan de informatieplicht moet voldoen en kunnen je dan met beide helpen. 

Mogelijk worden op termijn beide wetten geharmoniseerd. Meer informatie over de erkende maatregelen vindt u op de webpagina Activiteitenbesluit gebouwen.

Hoe ziet de handhaving er uit en wat gebeurt er straks?

Het bevoegd gezag voor het Bouwbesluit – meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat – is verantwoordelijk voor de handhaving van de energielabel C-verplichting.

Wanneer een kantoorgebouw op het moment van inwerkingtreding van de verplichting niet het juiste energielabel C (EI van 1,3) of beter heeft, mag het kantoorgebouw op grond van die verplichting niet gebruikt worden. Het bevoegd gezag kan opleggen dat het kantoorgebouw niet als kantoorgebouw gebruikt mag worden, tot er alsnog een label is afgegeven en geregistreerd met een EI van minimaal 1,3.

Het bevoegd gezag kan verschillende maatregelen nemen: van het geven van een waarschuwing tot het opleggen van een last onder dwangsom, bestuursdwang of - bij herhaaldelijke overtreding - een bestuurlijke boete. Het bevoegd gezag zal per situatie afwegen welke handhavingsmaatregelen noodzakelijk en wenselijk zijn. Ook zal het bevoegd gezag de reguliere waarborgen in acht moeten nemen waaronder het proportionaliteitsbeginsel en de (overige) algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Volgens het BAG register heeft mijn pand geen kantoorfunctie. En nu?

De feitelijke situatie is leidend. De beschrijving van het gebruik in het BAG-register is dus niet bepalend. Is het gebouw in gebruik als kantoor en voldoet het aan de overige criteria van artikel 5.11 Bouwbesluit, dan geldt een gebruiksverbod als er geen energielabel met een EI van minimaal 1,3 is geregistreerd.

Wat is NTA 8800?

NTA 8800 is een andere berekeningswijze voor de EI, de Energie Index Waarde. 

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de EI waarde van 1,3 vervangen door 235 kWh/m2 jaar. Tot en met 31 december 2020 geldt de EPC/EI berekeningsmethodiek op basis van de NEN 7120. Na de invoering wordt er dus gerekend met de NTA 8800 methodiek. Vooralsnog zal er geen overgangsregeling van toepassing zijn.

Alexander van Setten

In samenwerking met de gemeenten zijn wij het Energieloket voor bedrijven en helpen jou als ondernemer graag verder.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek en/of voor maatwerk Energieblij advies.

Tips & Tricks

EnergieSamenRivierenland-appel

Kleine investeringen om energie te besparen

 • Bewegingssensoren voor verlichting
 • Led-verlichting
 • Een training om medewerkers bewust te maken van sluipverbruik
 • Warmtereflecterende radiatorfolie achter de radiatoren
 • Slimme schakelaars tegen standby-verbruik
 • Isoleren van verwarmingsbuizen
EnergieSamenRivierenland-appel

 Slimme manieren om gratis te besparen

 • Gebruik de klokthermostaat: zet de verwarming een uur voor vertrek uit
 • Zet elektrische apparatuur bij geen gebruik helemaal uit
 • Plan een (gratis) adviesgesprek met Energie Samen Rivierenland
 • Regel de temperatuur per (kantoor)ruimte
 • Sluit tussendeuren
EnergieSamenRivierenland-appel

(Makkelijke) manieren om zelf energie op te wekken

 • Zonnepanelen op het bedrijfsgebouw
 • Zonneboiler
 • Zonnedak op de parkeerplaats

 

 

 

Energiesamen campagnebeeld_txt

Aan de slag?

 Je energiekosten verlagen? Een zonnedak op jouw bedrijfsgebouw realiseren? Misschien wel met subsidie? Energie Samen Rivierenland maakt graag werk van je vraag. Vul je e-mailadres in en we nemen contact op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.