Uw partner bij de warmtetransitie

Alle huizen en gebouwen in Nederland moeten van het aardgas af. Gemeenten zijn benoemd tot regisseurs van deze warmtetransitie; een uiterst ingewikkelde opgave met nog veel vragen. Gedurende alle fasen van de warmtetransitie staat Energie Samen Rivierenland (ESR) uw gemeente adequaat en deskundig terzijde. We stemmen voortdurend af, sparren met u over visie en koers en brengen goede ideeën ook echt in praktijk.

 

ESR staat u bij in alle fasen

 1. Vergaren en analyseren van alle relevante data (‘startanalyse’)
  Dit is de fase waarin de gemeente haar regierol al in een vroeg stadium kan vormgeven. Samen met u inventariseren we de huidige gemeentelijke warmtesituatie. We werken aan de hand van een ‘Checklist Op te leveren stukken/Te beantwoorden vragen’. Draagvlak bij de stakeholders is van belang, de voornaamste zijn:

  • het gemeentebestuur en de gemeenteraad;
  • de gemeentelijke organisatie, veel afdelingen waaronder sociaal domein en communicatie;
  • de bewoners, in deze 1e fase vertegenwoordigd via de lokale energiecoöperatie(s) of een raadsafvaardiging;
  • bedrijven, in deze 1e fase vertegenwoordigd door de ondernemersvereniging(en);
  • de woningcorporatie(s);
  • de netbeheerder;
  • het waterschap (bij een oppervlaktewaterbron);
  • de provincie (bij een ondergrondse waterbron of andere technieken als vergisters en vergassers).
   ...
 2. Schrijven van de Transitievisie Warmte (vóór 31 december 2021)
  In stappen schrijven we de Transitievisie Warmte. We brengen de lokale aardgasloze opties voor de toekomst in beeld en vergelijken die op kosten, impact, fysieke (on)mogelijkheden en tal van andere aspecten. Tijdens het schrijven vindt er voortdurend tussentijdse afstemming met u en de stakeholders plaats. Uiteindelijk dient een definitief concept door de gemeenteraad te worden vastgesteld, waarna er in onze ogen een consultatie-/ inspraakronde met de bevolking moet komen. Niet eerder, omdat pas als de visie op papier staat er een duidelijk gespreksonderwerp is geformuleerd, te weten: de wijze waarop de gemeente denkt (dus niet in beton gegoten) van het aardgas af te gaan.
  Na de consultatie-/ inspraakronde stelt de gemeenteraad de Transitievisie Warmte definitief vast.
  ...
 3. Ontwerpen en verzorgen van de wijkaanpak
  In de Transitievisie Warmte wordt gezamenlijk met u een generieke gemeentelijke participatieaanpak gedefinieerd en zo mogelijk ook al een wijkspecifieke aanpak. Tijdens de consultatie-/inspraakronde worden ook deze onderdelen van de Transitievisie Warmte getoetst. ESR is dan steeds aanwezig om toe te lichten en bewoners te verleiden zich te organiseren. Indien er bewonersinitiatieven ontstaan bieden we onze begeleiding direct aan.
  Zo blijft ESR langdurig betrokken.
  ...
 4. Ondersteunen en mede-ontwikkelen van burgerinitiatieven
  Bewonersinitiatieven begeleiden en tot wasdom brengen is wat we als geen ander kunnen. Idealiter draagt ESR de begeleiding van bewonersinitiatieven en samenwerkingen met commerciële partners zo snel als mogelijk of wenselijk is over aan de lokale coöperatie(s). Met bijvoorbeeld de ondersteuning van Buurtwarmte kunnen de initiatieven vervolgens tot verdere wasdom worden gebracht.
foto 1 warmtenet

Het profiel van ESR tijdens de verschillende fasen

Het profiel van ESR is gedurende de 1e en 2e fase iets anders dan gedurende de 3e en 4e fase. In de 1e en 2e fase profiteert u vooral van onze deskundigheid, procesbegeleiding en regionale verankering. We betrekken de bewoners, maar alleen via de lokale coöperatie of via een raadsafvaardiging. De lokale coöperatie beschouwen we als ‘gewoon’ één van de stakeholders. Zo bewaken we onze onafhankelijke rol als opdrachtnemer van de gemeente. In de 3e en 4e fase profileren we ons in de wijkaanpak en de (mede-)ontwikkeling van burgerinitiatieven wat meer ‘coöperatief’. Daar hoort dan wat ons betreft ook een andere opdrachtformulering bij.

ESR is deskundig

 • De warmtetransitie vereist naast technologische knowhow ook sociale expertise. ESR beschikt over beide vormen van kennis.
 • Onze expertise komt uit eigen praktijkervaring. ESR heeft een van de eerste wijkenergie-bedrijven van Nederland in haar gelederen.
 • We werken nauw samen met het landelijk expertisecentrum Buurtwarmte, elders opgedane kennis en ervaring wordt direct met ons gedeeld.

ESR is regionaal

 • Rivierenland kent relatief veel verschillen in kernen en gebouwde omgeving. In de warmte-transitie vereist dat maatwerk door een partij die de regio door en door kent. ESR is in Rivierenland geworteld.
 • ESR heeft uitstekende contacten in de regio. De lijnen zijn kort met gemeenten, waterschap, netbeheerders, woningcorporaties, energiecoöperaties en installatiebedrijven.
 • Het traject naar aardgasvrij is lang en zit nog vol vragen. Hoe het ook gaat: ESR blijft in de regio, we zijn niet uit beeld na één opdracht.

ESR is coöperatief

 • Wij zijn de burgers. Als mede-inwoner geloven we dat de warmtetransitie – waar het kan – zoveel mogelijk bottom-up moet plaatsvinden. ESR komt zelf voort uit burgerparticipatie, dat zit in ons DNA.
 • Onze kracht zit in het aangaan van samenwerkingen. Allereerst met bewoners en met gemeenten, maar ook met alle andere stakeholders.

ESR is onafhankelijk

 • We zijn absoluut onafhankelijk, we worden niet gedreven door winst, ons enige doel is CO2-reductie. Dat schept vertrouwen bij alle partijen waarmee we samenwerken. En zeker bij burgers.

 

“Samen met Energie Samen Rivierenland zijn we echt verder gekomen. Uitstekende begeleiding. Nuchter, hands-on en deskundig.”

Miek Blom, senior beleidsmedewerker duurzaamheid Gemeente Tiel

Wil je meer weten over buurtwarmte , aardgasvrije wijk of een opleiding volgen tot buurtbegeleider?

DSC_2274

Meer weten? Neem contact op met Energie Samen Rivierenland

Marco Houtschild, manager warmtetransitie & wijkaanpak. 

E-mail: marco.houtschild@energiesamenrivierenland.nl

of bel 085 016 1411