Financieringsmogelijkheden

Dorpshuizen en verenigingen; Er is een landelijke regeling voor duurzaamheidsleningen, waarmee investeringen in verduurzaming van gebouw en installaties gedaan kunnen worden. Veel gemeentes hebben een eigen duurzaamheidsleing, waar een aanvraag voor gedaan kan worden.

Wij raden overleg met de eigen gemeente aan en faciliteren dat waar nodig. De gemeente is vaak bereid (duurzaamheids)initiatieven van lokale verenigingen die maatschappelijk belang hebben te ondersteunen met duurzaamheidsleningen, tegemoetkomingen of garantstellingen.

Bedrijven; Duurzaamheidslening voor ondernemers via BNG. Daarbij kunnen financiers tot 1 juli 2023 gebruik maken van de 'BMKB-G', Borgstelling-MKB voor groene investeringen, waarmee het makkelijker wordt om groene investeringen bij financiers te lenen.

Scholen; Energiebespaarlening via SVN,

Sportverenigingen; Duurzaamheidslening voor sportverenigingen via BNG en Garantstellingen via SVS,

Non Profit organisaties; duurzaamheidslening via gemeente West Maas en Waal en Zaltbommel,

VVE's; Duurzaamheidslening voor ondernemers en VvE's via BNG en  Energiebespaarlening via SVN. En specifiek gemeente Zaltbommel.

Heb je nog vragen, neem gerust contact met ons op.

Subsidies en fiscale regelingen

In onderstaand overzicht vind je de belangrijkste subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen voor bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. Het overzicht met subsidies bevat zowel landelijke als provinciale (Gelderse) regelingen. Let op, bepaalde regelingen zijn alleen voor specifieke organisaties beschikbaar, zoals voor energiecoöperaties, verenigingen of VvE's.

 

Subsidieregelingen bedrijven en instellingen

BOSA - Subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

De BOSA is een regeling specifiek voor amateursportaccomodaties en subsidieert het onderhoud en het beheer van de accommodatie, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen.

Er wordt tot 30% subsidie verleend op het doorvoeren van energiebesparende maatregelen als LED (sportveld)verlichting, warmteterugwinning van ventilatielucht en douchewater, zonnecollectoren, zonnepanelen warmtepompen en natuurlijk isolatie en HR++ glas. Voorwaarden zijn dat het om amateursport gaat en dat er niet ook een 'specifieke uitkering sport' is aangevraagd. Aanvragen voor subsidie tussen €5.000 en €25.000 kunnen alleen ingediend worden na afronding van de investeringen. Aanvragen voor subsidie van €25.000 tot €125.000 kunnen zowel vooraf als achteraf ingediend worden, grotere aanvragen alleen vooraf.

Met ingang van 2023 zijn de maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen verbreed en concreter uitgewerkt. De maatregelen zijn onder te verdelen in:

A. energiebesparing (CO2 arm),
B. toegankelijkheid
C. circulariteit
D. Klimaatadaptatie

De volledige regeling staat hier.

DUMAVA - Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed - gesloten tm 2024

Per 3 oktober 2022 is de subsidieregeling DUMAVA beschikbaar voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed. Hieronder vallen bijvoorbeeld scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen, rijksmonumenten zonder woonfunctie, religieuze instellingen en gebouwen met een culturele of andere publieksfunctie.

De regeling heeft een totaalbudget van € 150 miljoen en loopt t/m 31 december 2023. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Let op: het budget is overtekend wat betekent dat aanvragen weinig kans meer maken. In 2024 zal de regeling opnieuw opengaan met een nieuw budget.

Waarvoor geldt de DUMAVA subsidie?
Gebouweigenaren die hun maatschappelijk vastgoed willen verduurzamen kunnen subsidie krijgen voor energieadvies, energiemonitoring, een energielabel en de uit te voeren verduurzamingsmaatregelen.
Maatregelen die in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld zonnepanelen, isoleren, groen dak, verlichting en verduurzamen van installaties voor verwarmen, koelen en ventileren.

Op de website van RVO vind je een complete lijst van maatregelen en maatschappelijke instellingen die in aanmerking komen. Organisaties die niet in aanmerking komen voor de DUMAVA-regeling zijn sportorganisaties die gebruik kunnen maken van de subsidieregeling BOSA en ondernemingen die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.

Subsidiebedragen
De subsidie is 30% van de projectkosten. Bij een, twee of drie losse maatregelen geldt dat de subsidiekosten minimaal € 5.000 en maximaal € 2,5 miljoen zijn. Dit betekent dat de minimale projectkosten €16.666 moeten zijn. Bij een integraal verduurzamingsproject geldt dat de minimale subsidiekosten € 25.000 zijn waardoor de minimale projectkosten € 83.333 moeten zijn.

Kosten voor energieadvies en voor een energielabel worden voor 50% vergoed.

Belangrijkste voorwaarden

 • De maatregelen betreffen het uitvoeren van losse maatregelen zoals genoemd in de maatregelenlijst van RVO, of het uitvoeren van een integraal verduurzamingsproject
 • De verduurzamingsmaatregelen worden uitgevoerd op basis van deskundig advies
 • De regeling geldt allen voor maatschappelijk vastgoed met een bouwjaar tot 2012. Gebouwen opgeleverd na 2012 komen alleen in aanmerking als ze door de subsidieaanvraag volledig van het gas af worden gekoppeld
 • Het uitvoeren van de verduurzamingsmaatregelen starten pas nadat de subsidieaanvraag is ingediend. Dit kan vanaf 3 oktober 2022
 • De losse verduurzamingsmaatregelen moeten binnen twee jaar na subsidieverstrekking gerealiseerd worden. Bij een integraal project is dit drie jaar
 • Voor de verduurzamingsmaatregel(en) is geen andere subsidie verleend

Ga naar de website van RVO voor de volledige lijst met voorwaarden en meer informatie over de DUMAVA-regeling.

ISDE - Investeringssubsidie Duurzame Energie voor bedrijven en VVE's

De ISDE is een subsidieregeling die (particulieren en) ondernemers, verenigingen, VVE's en instellingen met een KVK nummer stimuleert om kleinschalige duurzame energie-installaties aan te schaffen. Het is een tegemoetkoming bij de aanschaf van warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen en windmolens die voldoen de voorwaarden. Voor VvE's gaat de ISDE subsidie per 2023 over naar de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). Voor zonnepanelen en kleine windturbines kunnen VvE’s nog wel terecht bij ISDE.
De subsidie voor zonnepanelen en kleine windturbines loopt nog tot en met 31 december 2023.

Voor warmtepompen is de hoogte van het subsidiebedrag afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt deze indicatief tussen de € 500 en € 2.500.

Voor zonneboilers hangt de subsidie af van de jaaropbrengst en is indicatief vanaf € 500 per apparaat.

Criteria voor subsidie op zonnepanelen en windmolens zijn:

 • Kleingebruikaansluiting (<3X80 ampère)
 • Windturbine(s) met een rotoroppervlak tussen 50 m2 en 500 m2 en met een omgevingsvergunning.

 • Zonnepaneelinstallatie met een piekvermogen vanaf 15 kWp (plm. 40 zonnepanelen) en als je het jaar vóór de subsidieaanvraag tenminste 50.000 kWh gebruikt hebt.

 • Niet te combineren met de EIA regeling.

De volledige regeling staat hier.

LAG - Leefbaarheid, aanpassingen gemeenschapsvoorziening

De provincie Gelderland heeft een regeling specifiek voor verenigingen en dorpshuizen met een 'gemeenschapsvoorziening' (pand) en subsidieert ondermeer investering in energiebesparende maatregelen.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van het totale plan en 70% van de kosten voor de duurzaamheidsmaatregel(en). Minimaal is het subsidiebedrag €25.000 en maximaal €350.000

Voorwaarden zijn dat de maatregelen op duurzame wijze uitgevoerd worden, de voorziening tenminste 6 dagen per week beschikbaar is voor gebruikers en dat er niet-commerciële activiteiten georganiseerd worden op het gebied van tenminste 3 van deze gebieden: zorg, welzijn, cultuur, educatie, sport. 

Nieuw is dat ook een bijbehorend buitenruimte meegenomen kan worden.

Meer informatie over de LAG subsidie is hier te vinden. 

SCE - Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

De SCE is de vernieuwde postcoderoosregeling, een subsidieregeling die energiecoöperaties en VVE's stimuleert om samen, lokaal duurzame energie op te wekken: Wind, waterkracht of zon.

Deze regeling is interessant wanneer je zelf niet wil - of kan investeren in een zonnestroominstallatie; je verhuurt dan je dak aan een energiecoöperatie. De opbrengst is natuurlijk lager dan wanneer je zelf investeert, maar het kost je niks.

De SCE is net als de SDE +een exploitatiesubsidie: Producenten ontvangen subsidie per geproduceerde kWh duurzame energie.
Het basisbedrag subsidie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld, en geldt na toekenning voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. U heeft dus langdurige zekerheid over het rendement op de investering.

De subsidie per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs voor energie. Als de energieprijs stijgt, ontvangt u minder subsidie en als de energieprijs daalt, ontvangt u meer subsidie. De basisenergieprijs is de ondergrens van het correctiebedrag. De geproduceerde energie moet door CertiQ van certificaten (garanties van oorsprong GVO) voorzien zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.

Basisbedragen Zon-PV SCE

Categorie Basisbedrag Basisenergie- prijs Voorlopig correctie- bedrag 2023 Maximum vollasturen Ingebruikname termijn
  €/kWh Netlevering €/kWh Niet-netlevering €/kWh Netlevering inclusief waarde GVO's €/kWh Niet-netlevering    €/kWh Uren/jaar Jaren
Zon-PV ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp kleinverbruikers-aansluiting 0,140 0,048 N.v.t. 0,152 N.v.t. 900 2
Zon-PV ≥ 15 kWp en ≤ 500 kWp grootverbruikers-aansluiting 0,131 0,048 0,082 0,152
SDE++ - Investeringssubsidie Duurzame Energie

De SDE++ is een subsidieregeling die ondernemers, verenigingen en instellingen met een KVK nummer stimuleert om grootschalige duurzame energie-installaties aan te schaffen. Intekenen kan 1 per jaar. Voor 2023 opent de inschrijving van 6 tot en met 6 juli.

Het gaat in de regel om grootschalige investeringen in de volgende categorieën duurzame energie:

 • Zonne-energie: investeringen in zonnepanelen of zonthermie (zonnecollectoren). Bij zonnepanelen dient het vermogen minimaal 15Kwp te zijn en dient het bedrijf over een grootverbruikersregeling te beschikken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen installaties met een vermogen minder dan 1 MWp en installaties groter dan 1 MWp. Voor de kleinere installaties gelden hogere basisbedragen dan voor grote installaties.
  Installaties groter dan 1MWp mogen maximaal 50% van het piekvermogen van de zonnepanelen terugleveren aan het elektriciteitsnet.
  Waarschijnlijk gaat dit miv 2023 voor alle installaties gelden, ook kleiner dan 1MWp vermogen.
 • Lucht-water warmtepomp. Is als een nieuwe categorie opgenomen.
 • Biomassa: investeringen in installaties van vergisting en co-vergisting van mest, allesvergisting, verbranding van biomassa, rioolwaterzuivering (RWZI) en vergassing.
 • Windenergie: zowel investeringen in windturbines op land als op zee komen in aanmerking;
 • Water: investeringen in installaties op waterkracht, vrije stromingsenergie, golfenergie, osmose;
 • Geothermie: investeringen in installaties die aardwarmte opwekken.

De SDE++ is een garantieregeling op de exploitatie: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor de aanschaf van het middel, zoals bij de EIA. De subsidie compenseert het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de kostprijs van grijze energie. De vergoeding wordt verstrekt gedurende een periode van 12 of 15 jaar, afhankelijk van de categorie duurzame energie. Ook de hoogte van de subsidie is afhankelijk van de categorie en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. 
De verwachting is dat de komende jaren de marktprijs voor stroom hoger ligt dan het gegarandeerde subsidiebedrag en er dus geen subsidie per kWh uitgekeerd hoeft te worden. Maar met de SDE++ heb je wel zekerheid over een minimale vergoeding, waarop je de businesscase kan maken. 

De SDE++ kan niet gecombineerd worden met fiscale regelingen als EIA en KIA, wel met de SCE.

De volledige regeling staat hier.

SEBA - Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s

Ondernemers en instellingen die investeren in een nieuwe emissieloze bedrijfsauto komen in aanmerking voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). De subsidie moet aangevraagd worden voordat de definitieve koop- of leaseovereenkomst wordt gesloten.

Hoogte van de subsidie
Het subsidiebedrag is maximaal € 5.000 per bedrijfsauto. (Middel)grote ondernemingen ontvangen 10% van de netto catalogusprijs bij een voertuigcategorie N1, bij een voertuigcategorie N2 tot een maximum gewicht van 4.250 kilo. Deze prijs is exclusief btw, inclusief bpm en opties die de fabrikant of importeur aanbracht voor het kenteken is afgegeven.
Voor kleine ondernemingen en instellingen (minder dan 50 werknemers en een jaarbalans en/of jaaromzet van minder dan € 10 miljoen) is het subsidiepercentage 12%. RVO heeft een Mkb-toets om te bepalen of je een kleine of (middel)grote mkb-onderneming bent.  

Wil je meer weten over deze regeling of wil je weten welke bedrijfsauto’s in aanmerking komen? Lees er meer over op de website van RVO.

SVVE - Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars

De SEEH regeling is in 2023 overgegaan in de subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE)

Deze subsidie van het Rijk bestaat uit 3 onderdelen waarvoor apart subsidie aangevraagd kan worden:

• de advieskosten van een energieadvies door een gecertificeerd adviseur, eventueel met een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP en/of procesbegeleiding)
• de uitvoering van 2 of meer energiebesparende isolatiemaatregelen. Per 1 januari 2023 geldt de subsidie ook bij één maatregel
• de advieskosten van een oplaadpuntenadvies

Energieadvies

Deze subsidie is bestemd voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's), woonverenigingen en wooncoöperaties. Aanvragen is mogelijk tot en met 31 december 2023. 
U kunt kiezen uit 3 soorten energieadviezen:

 • energieadvies (zonder besluit tot investeren)
 • energieadvies met procesbegeleiding (inclusief besluit tot investeren)
 • energieadvies met een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) en mogelijke procesbegeleiding. In het DMJOP staan minimaal 2 verduurzamingsmaatregelen opgenomen.

Meer informatie over de adviezen en voorwaarden is hier te vinden.
Het subsidiebedrag voor energieadvies is 75% van de factuur (inclusief btw), maar niet meer dan het maximale subsidiebedrag:

Soort advies -  Woningen 1-4 5-8 >8 Maximum
Advies € 400 € 800 €800 + (aantal woningen VVE -8) X €80 €2.560 (ex btw)
Advies + Procesbegeleiding € 1.000 € 1.600 €1600 + (aantal woningen VVE -8) X €110 €4.020 (ex btw)
Advies + Duurzaam MJOP € 1.500 € 2.600 €2.600 + (aantal woningen VVE -8) X €160 €6.120 (ex btw)
Advies+ Procesbegeleiding + Duurzaam MJOP € 2.100 € 3.400 €3.400 + (aantal woningen VVE -8) X €30 €6.120 (ex btw)

Voor de subsidie geldt het aantal woningen van de vereniging waarvan de bewoners de eigenaar zijn. Voorwaarde is dat de woning hun hoofdverblijf is of wordt.

Energiebesparende isolatiemaatregelen
Binnen de SEEH regeling voor VvE’s is het ook mogelijk een subsidie aan te vragen voor maatregelen die een bestaand gebouw energiezuiniger maken zoals het isoleren van bestaande spouwmuren, gevels, daken of vloeren en het vervangen van glas.
Per maatregel zijn voorwaarden van toepassing zoals minimale isolatiewaarden en oppervlakte-eisen. Ga naar de website van RVO voor een overzicht van de voorwaarden en bijbehorende subsidiebedragen per m2.

Oplaadpunten advies
Het subsidiebedrag voor advies is 75% van de factuur (inclusief btw), maar niet meer dan het maximale subsidiebedrag van € 1.500,-. Het maakt voor het toe te kennen subsidiebedrag niet uit wat de omvang is van de vereniging of van het aantal oplaadpunten. Indiening van de aanvraag kan tot en met 30 september 2023. Meer informatie is hier te vinden.

Subsidie lokale hernieuwbare energie projecten

Deze subsidie van de provincie Gelderland is beschikbaar voor de uitvoering van projecten voor groene (hernieuwbare) energie door energiecoöperaties en (samenwerkende) VVE’s.

De regeling stimuleert het opwekken van lokale energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa en loopt tot 31 december 2023.

Het subsidiebedrag bedraagt ten hoogste 20% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 3.500 en een maximum van € 100.000. Voor waterkrachtinstallaties geldt een maximum van € 200.000.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling:

 • minimaal 50 natuurlijke personen wonend op 50 verschillende adressen nemen deel aan het project, door middel van een financiële bijdrage
 • de bijdrage per natuurlijk persoon is minimaal € 50
 • de deelnemers dragen samen ten minste 25% van de kosten bij aan het project
 • de bijdrage van natuurlijke personen of VVE moet ten minste 5 jaar beschikbaar blijven voor de subsidiabele activiteit
 • het energieproject heeft een terugverdientijd van minimaal 5 jaar

Voor VVE’s geldt naast deze voorwaarden dat het energieproject verbonden is aan het gebouw of groep van gebouwen van de VVE. Als VVE’s samenwerken in het lokale hernieuwbare energieproject kan een van deze VVE’s de aanvraag indienen, mede namens de andere VVE’s.

Kijk voor meer informatie over deze regeling op de website van de provincie Gelderland.

SVM - Subsidieregeling Verduurzaming MKB (vanaf april 2023)

Let op: deze regeling opent weer vanaf 1 april 2023, met mogelijk iets gewijzigde voorwaarden. Deze worden hier gepubliceerd zodra ze bekend zijn.

Vanaf 1 oktober 2021 tot 30 september 2022 kunnen mkb-ondernemers gebruik maken van de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). De regeling wordt waarschijnlijk verlengd.

U komt in aanmerking voor de Subsidie regeling Verduurzamen MKB (SVM) als u:

 • een energieverbruik hebt tot 50.000 kWh elektriciteit / 25.000 m3 aardgas (equivalent)
 • maximaal 250 medewerkers (fte’s) in dienst heeft
 • maximaal € 50 miljoen jaaromzet heeft
 • 1 of meer bedrijfspanden in eigendom heeft of huurt.

De regeling:

 • 80% subsidie (tot €750) van de kosten van een maatwerk energieadvies bij uitvoering 1 of meer maatregelen
 • Met een maximum van €2500 euro voor het advies plus ondersteuning bij uitvoering maatregelen
 • Ondernemer betaalt (dus) 20% zelf
 • Realisatie één of meer maatregelen uit het energieadvies binnen 2 jaar na het advies
 • Ondernemer investeert zelf in de maatregel (wel subsidie mogelijk via bijvoorbeeld EIA, KIA of SDE).

De volledige regeling staat hier. Er is ook een handig stappenplan voor het aanvragen van de subsidie beschikbaar op de website van RVO.

SVOH - Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen

Ben je institutioneel belegger en wil je één of meer van je huurwoningen verduurzamen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH). Met deze regeling krijg je subsidie voor energiebesparende (onderhouds)maatregelen en energieadvies voor het verduurzamen van je huurwoning(en). De regeling loopt van 1 april 2022 tot 31 december 2025. Er is 152 miljoen beschikbaar gesteld.

Wanneer kom je in aanmerking?

Je komt in aanmerking als je één of meer woningen verhuurt en minimaal één verduurzamingsmaatregel laat uitvoeren. Sinds april 2023 gelden er géén beperkingen meer voor het aantal woningen en de maximale huurprijs. Alle huurwoningen komen in aanmerking, ook die in de vrije sector. Woningbouwcorporaties komen niet (meer) in aanmerking voor de subsidieregeling. Kijk voor alle voorwaarden op de website van RVO. Hier lees je ook meer over de hoogte van de subsidie per maatregel en voor het energieadvies.

Subsidiebedragen

Per woning krijg je maximaal € 6.000 subsidie met een maximum van € 400.000 in totaal. De hoogte van de subsidie per maatregel vind je op de website van RVO. Gesubsidieerde maatregelen betreffen voornamelijk het isoleren van de woning en energiezuinige ventilatie.

Voor het laten opstellen van een energieadvies krijg je subsidie. De hoogte hangt af van het aantal woningen waarvoor je de subsidie aanvraagt:

 • 1 tot en met 4 woningen: 75% van de kosten, tot maximaal € 400;
 • 5 tot en met 8 woningen: 75% van de kosten, tot maximaal € 800;
 • Bij meer dan 8 woningen: 75% van de kosten, tot maximaal € 800 + € 80 per extra woning (vanaf 8 woningen), met een maximum van € 2.560.

Het adviesrapport moet door een erkende energieprestatie-adviseur (EPA) zijn opgesteld.

TEK - Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. De regeling geldt ook voor stichtingen, verenigingen en overige instellingen die voldoen aan de voorwaarden. TEK is open van 21 maart tot en met 2 oktober en kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor TEK moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Minimaal 7% van je omzet gaat naar energiekosten;
 • Je bedrijf voldoet aan de Europese mkb-definitie (< 250 medewerkers, jaaromzet < €50 miljoen);
 • Je bedrijf staat ingeschreven in het KVK Handelsregister (vóór 2023);
 • Je hebt een zakelijk energiecontract op naam van je bedrijf.

Subsidiebedragen
Om de aanvraag sneller te kunnen behandelen wordt gerekend met het historisch verbruik, opgevraagd bij netbeheerder.
Je ontvangt vergoeding over de energiekosten boven de drempelprijs van € 1,19 per m³ voor gas en € 0,35 per kWh voor elektriciteit. Voor het berekenen van de subsidie wordt verder gewerkt met een maximale prijs voor gas (€ 3,19 per m³) en elektriciteit (€ 0,95 per kWh). De subsidie bedraagt 50% van het verschil tussen de drempelprijs en de maximumprijs met een maximum van €160.000. Na een positief besluit van RVO ontvangen ondernemers binnen twee weken een voorschot van 35%. 

Let op: lever je elektriciteit terug aan het net of heb je een tegemoetkoming ontvangen door het prijsplafond voor kleinverbruikers? Houd er dan rekening mee dat dit in mindering wordt gebracht op de te ontvangen vergoeding van de TEK-regeling.

Wil je meer weten over deze regeling of deze subsidie aanvragen? Ga naar de website van RVO.

VEKI - Versnelde klimaatinvesteringen industrie

De subsidie Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) is bedoeld voor bedrijven in de industrie die willen investeren in CO2-besparende maatregelen met een terugverdientijd van meer dan 5 jaar. De subsidie is voor investeringen in apparaten, systemen of technieken waarvan de werking al is bewezen. Het gaat om bedrijven die goederen produceren en daarbij grondstoffen verwerken, bedrijven die energie produceren en distribueren en bedrijven die afval en afvalwater verwerken (SBI-codes C, D en E). Aanvragen van de VEKI-subsidie kan van 15 maart 2023 tot en met 9 januari 2024.

Waarvoor ontvang je subsidie?
Om in aanmerking te komen, moet het project vallen binnen één van de volgende thema’s:
• Efficiënter energieverbruik; Investeringen waardoor het energieverbruik van (het productieproces van) je onderneming daalt
• Recycling en hergebruik van afval; Investeringen in het verwerken van afvalstoffen tot producten, materialen of stoffen voor hergebruik
• Lokale infrastructuurvoorzieningen
• Overige CO2-verlagende maatregelen die leiden tot minder uitstoot van CO₂ of andere broeikasgassen binnen het productieproces van je onderneming.

Het minimale subsidiebedrag voor het aanvragen van de VEKI-subsidie is € 30.000. De subsidie bedraagt 30 tot 70 procent van de totale kosten met een maximum van € 15 miljoen.

Voorwaarden
Het project moet passen binnen de bovengenoemde thema's. Daarnaast zijn er een aantal specifieke voorwaarden voor deze regeling en moet je voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. Uitgebreidere informatie over de voorwaarden lees je (in de handleiding) op de website van RVO.

Fiscale regelingen

EIA - Energie investerings aftrek

De EIA is een fiscale regeling voor ondernemers. Als u in 2023 investeert in meer gangbare maatregelen op het gebied van energiebesparing of duurzame energie, dan kunt u een fiscaal voordeel behalen middels de Energie Investeringsaftrek. Via deze regeling mag u als ondernemer een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

Voor 2023 bedraagt dit percentage 45,5%, met een minimum investering van €2.500. De aftrek is mogelijk indien het bedrijfsmiddel of de voorziening voorkomt op de energie- en milieulijst van dit jaar. Op deze lijst komen een groot aantal energiebesparende bedrijfsmiddelen en voorzieningen voor die verdeeld zijn in de volgende categorieën:

 • Bedrijfsgebouwen, bijvoorbeeld: warmtepompen, koude- of warmteterugwinningsysteem uit ventilatielucht, HR-glas voor bestaande gebouwen en voor nieuwe gebouwen en Ledverlichting, zowel ledbuis-verlichting als voor andere LED-armatuur.
 • Bedrijfsprocessen, bv: een energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie, een energiezuinige koeling van serverruimten, energieschermen binnen de tuinbouw, een HR-elektromotor, een warmteterugwinningssysteem op pers- en luchtinstallaties en een brandstofcelsysteem;
 • Transportmiddelen, bijvoorbeeld; luchtgordijn bij geconditioneerd transport, meesturende en intrekbare achteras voor trekkende voertuigen, bandenspanningsregelsysteem, start-stopsysteem voor vrachtwagenmotor en een dubbellaadvloersysteem;
 • Duurzame energie, bijvoorbeeld: zonnecollectorensysteem, zonnepanelen tenminste 15kWhp capaciteit (plm 40 panelen), biomassaketel of -kachel en een biobrandstof productie-installatie.
 • Energie-advies, een analyse van, advies over en investeringsplan voor de verduurzamingsmogelijkheden van een bestaand bedrijfspand door een onafhankelijk adviseur.
 • CO 2 -emissiereductieplan, als een energie-advies, over een bestaand bedrijfsproces.

Investeringen die niet op de lijst voorkomen, maar wel een forse energiebesparing opleveren, kunnen ook worden ingediend. Er dient dan te worden voldaan aan een vastgestelde besparingsnorm. Aanvragen dienen binnen 3 maanden na opdrachtbevestiging te worden ingediend. De regeling is gedurende het gehele kalenderjaar geopend voor aanvragen.

De volledige regeling staat hier.

KIA - Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De KIA is een algemene fiscale regeling voor ondernemers en kunt u ook inzetten voor duurzame maatregelen.

Als u als ondernemer individueel of collectief in een boekjaar investeert in nieuwe of gebruikte bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

De bedrijfsmiddelen moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

De subsidie is:

Investering Subsidiehoogte
lager dan €2.601  € 0
€2.601 - €63.716 28%
 €63.717 - €117.991 € 17.841
€117.992 - €353.973 €17.841 - 7,56% van de investering boven €117.991
hoger dan €353.973 € 0

De volledige regeling staat hier.

MIA / VAMIL - Milieu-investeringsaftrek / Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn fiscale regelingen voor ondernemers die willen investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Ze bieden ondernemers die onder de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting vallen de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. Dit geldt ook voor overheidsorganisaties, stichtingen en verenigingen die vennootschapsbelasting betalen. Het belastingvoordeel kan netto oplopen tot ruim 14% van de investering.

Bij de MIA kunt u 27%, 36% of 45% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. 
De VAMIL biedt u de mogelijkheid om een investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment voor 75% af te schrijven. Door de verschuiving van de belastingdruk ontstaat hierdoor zowel een liquiditeitsvoordeel als een rentevoordeel.

Voorwaarden en milieulijst
Om in aanmerking te komen voor MIA en/of VAMIL moet het bedrijfsmiddel zijn opgenomen in de Milieulijst en voldoen aan de daarin gestelde eisen. Op de Milieulijst staan bedrijfsmiddelen en technieken die minder milieubelastend zijn. Het gaat om zaken die u gebruikt in uw onderneming en nodig hebt om producten te maken of om diensten te verlenen. Beiden regelingen gebruiken dezelfde lijst. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst.

Naast de Milieulijst gelden een aantal andere voorwaarden. Zo moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn. Bekijk hier het volledige overzicht van de voorwaarden en welke kosten in aanmerking komen voor aftrek.

Combineren van MIA en VAMIL
MIA en VAMIL kunnen grotendeels gecombineerd ingezet worden, afhankelijk van het type maatregel. Onderstaand schema toont de mogelijke vergoedingen per combinatie. 

De MIA kan voor hetzelfde bedrijfsmiddel niet gecombineerd worden met de energie-investeringsaftrek (EIA), de VAMIL wel. De MIA kunt u wel combineren met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

Kijk voor meer informatie over beide regelingen op de website van RVO.  

MIT - MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren

De MIT is een fiscale regeling voor ondernemers in een aantal specifiek aangewezen 'topsectoren', gericht op innovatie en interessant als u belasting afdraagt.

U kunt als MKB ondernemer individueel of samen subsidie krijgen voor uw innovatieambities in 9 topsectoren, o.a. Energie en High Tech Systemen & Materialen (o.a. Lighting en Solar). Het betreft innovatieadviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D- samenwerkingsprojecten en kennisvouchers. In 2019 is het programma opengesteld voor het indienen van aanvragen. Subsidie bedraagt 40% tot een maximum van € 20.000,-. Budget zeer beperkt.

De volledige regeling staat hier.

Salderen

Net als particulieren kunnen bedrijven en instellingen gebruik maken van de salderingsregeling: De energieleverancier verrekent op je jaarafrekening de zonnestroom die je teruggeleverd hebt met de stroom die je hebt afgenomen.

Voor de gesaldeerde stroom betaal je niets, ook geen energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE).

Daarmee is dit een hele gunstige regeling, omdat de prijs van een zonnestroominstallatie flink gedaald is ten opzichte van toen de regeling opgezet werd. 

De kleine lettertjes:

 • Er is een kleingebruikaansluiting voor elektriciteit, tot 3X80 ampère. Bij een kleingebruikaansluiting betaal je maandelijks een vast voorschotbedrag. Bij een grootgebruikaansluiting betaal je per maand achteraf en krijg je een aparte afrekening voor meetdiensten.
 • De zonnestroominstallatie is aangemeld op energieleveren.nl.
 • Je levert niet méér stroom dan je gebruikt. Als je meer levert dan je gebruikt krijg je van je energiemaatschappij een vergoeding voor de geleverde stroom. Dit varieert van 4 tot wel 12 cent per kWh, afhankelijk van de maatschappij en de overeenkomst die je afgesloten hebt. 
 • De salderingsregeling gaat afgebouwd worden. Het plan is nu dat vanaf 2025 de maximale saldering stapsgewijs verlaagd wordt, vanaf 2025 met 36% en daarna met gemiddeld 9% per jaar. Vanaf 2030 zal er een minimale vergoeding per kWh vastgesteld worden, mogelijk op 80% van de kale stroomprijs zonder belastingen.
  De afbouw van de salderingsregeling is nog in de planfase. 
  In de praktijk levert dit uiteindelijk (na afloop van de regeling) een wat langere terugverdientijd op, ongeveer 3 jaar langer. De eerste jaren is het verschil minimaal.
WBSO - Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk

De WBSO is een algemene fiscale regeling voor ondernemers, gericht op innovatie en interessant als u belasting afdraagt.

De volledige regeling staat hier.

Vragen over energie besparen en/of energie opwekken? Vind snel een antwoord op jouw vraag via onze Energieblij kennisbank.

Of neem contact op met onze Energieblij adviseurs, zij helpen je graag verder.

vraag en antwoord
Alexander van Setten

In samenwerking met de gemeenten zijn wij het Energieloket voor bedrijven en instellingen en helpen jou als ondernemer graag verder.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek en/of voor maatwerk Energieblij advies.

Energiesamen campagnebeeld_txt

Aan de slag?

 Je energiekosten verlagen? Een zonnedak op jouw bedrijfsgebouw realiseren? Misschien wel met subsidie? Energie Samen Rivierenland maakt graag werk van je vraag. Vul je e-mailadres in en we nemen contact op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.