Financieringsmogelijkheden

Er is een landelijke regeling voor duurzaamheidsleningen, waarmee investeringen in verduurzaming van gebouw en installaties gedaan kunnen worden. Veel gemeentes hebben een eigen duurzaamheidsleing, waar een aanvraag voor gedaan kan worden.

Wij raden overleg met de eigen gemeente aan en faciliteren dat waar nodig. De gemeente is vaak bereid (duurzaamheids)initiatieven van lokale verenigingen die maatschappelijk belang hebben te ondersteunen met duurzaamheidsleningen, tegemoetkomingen of garantstellingen, zoals:

Bedrijven; Duurzaamheidslening voor ondernemers via BNG,

Scholen; Energiebespaarlening via SVN,

Sportverenigingen; Duurzaamheidslening voor sportverenigingen via BNG en Garantstellingen via SVS,

Non Profit organisaties; duurzaamheidslening via gemeente West Maas en Waal en Zaltbommel,

VVE's; Duurzaamheidslening voor ondernemers en VvE's via BNG en  Energiebespaarlening via SVN

Heb je nog vragen, neem gerust contact met ons op.

Subsidies en fiscale regelingen

In onderstaand overzicht vind je de belangrijkste subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen voor bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. Het overzicht met subsidies bevat zowel landelijke als provinciale (Gelderse) regelingen. Let op, bepaalde regelingen zijn alleen voor specifieke organisaties beschikbaar, zoals voor energiecoöperaties, verenigingen of VvE's.

 

Subsidieregelingen bedrijven en instellingen

BOSA - Subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

De BOSA is een regeling specifiek voor amateursportaccomodaties en subsidieert het onderhoud en het beheer van de accommodatie, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen.

Er wordt 30% subsidie verleend op het doorvoeren van energiebesparende maatregelen als LED (sportveld)verlichting, warmteterugwinning van ventilatielucht en douchewater, zonnecollectoren, zonnepanelen warmtepompen en natuurlijk isolatie en HR++ glas. Voorwaarden zijn dat het om amateursport gaat en dat er niet ook een 'specifieke uitkering sport' is aangevraagd. Aanvragen voor subsidie tussen €5.000 en €25.000 kunnen alleen ingediend worden na afronding van de investeringen. Aanvragen voor subsidie van €25.000 tot €125.000 kunnen zowel vooraf als achteraf ingediend worden, grotere aanvragen alleen vooraf.

De volledige regeling staat hier.

DUMAVA - Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed

Per 3 oktober 2022 is de subsidieregeling DUMAVA beschikbaar voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed. Hieronder vallen bijvoorbeeld scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen, rijksmonumenten zonder woonfunctie, religieuze instellingen en gebouwen met een culturele of andere publieksfunctie.

De regeling heeft een totaalbudget van € 150 miljoen en loopt t/m 31 december 2023. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Let op: het budget is overtekend wat betekent dat aanvragen weinig kans meer maken. In 2024 zal de regeling opnieuw opengaan met een nieuw budget.

Waarvoor geldt de DUMAVA subsidie?
Gebouweigenaren die hun maatschappelijk vastgoed willen verduurzamen kunnen subsidie krijgen voor energieadvies, energiemonitoring, een energielabel en de uit te voeren verduurzamingsmaatregelen.
Maatregelen die in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld zonnepanelen, isoleren, groen dak, verlichting en verduurzamen van installaties voor verwarmen, koelen en ventileren.

Op de website van RVO vind je een complete lijst van maatregelen en maatschappelijke instellingen die in aanmerking komen. Organisaties die niet in aanmerking komen voor de DUMAVA-regeling zijn sportorganisaties die gebruik kunnen maken van de subsidieregeling BOSA en ondernemingen die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.

Subsidiebedragen
De subsidie is 30% van de projectkosten. Bij een, twee of drie losse maatregelen geldt dat de subsidiekosten minimaal € 5.000 en maximaal € 2,5 miljoen zijn. Dit betekent dat de minimale projectkosten €16.666 moeten zijn. Bij een integraal verduurzamingsproject geldt dat de minimale subsidiekosten € 25.000 zijn waardoor de minimale projectkosten € 83.333 moeten zijn.

Kosten voor energieadvies en voor een energielabel worden voor 50% vergoed.

Belangrijkste voorwaarden

 • De maatregelen betreffen het uitvoeren van losse maatregelen zoals genoemd in de maatregelenlijst van RVO, of het uitvoeren van een integraal verduurzamingsproject
 • De verduurzamingsmaatregelen worden uitgevoerd op basis van deskundig advies
 • De regeling geldt allen voor maatschappelijk vastgoed met een bouwjaar tot 2012. Gebouwen opgeleverd na 2012 komen alleen in aanmerking als ze door de subsidieaanvraag volledig van het gas af worden gekoppeld
 • Het uitvoeren van de verduurzamingsmaatregelen starten pas nadat de subsidieaanvraag is ingediend. Dit kan vanaf 3 oktober 2022
 • De losse verduurzamingsmaatregelen moeten binnen twee jaar na subsidieverstrekking gerealiseerd worden. Bij een integraal project is dit drie jaar
 • Voor de verduurzamingsmaatregel(en) is geen andere subsidie verleend

Ga naar de website van RVO voor de volledige lijst met voorwaarden en meer informatie over de DUMAVA-regeling.

ISDE - Investeringssubsidie Duurzame Energie voor bedrijven en VVE's

De ISDE is een subsidieregeling die (particulieren en) ondernemers, verenigingen, VVE's en instellingen met een KVK nummer stimuleert om kleinschalige duurzame energie-installaties aan te schaffen. Het is een tegemoetkoming bij de aanschaf van warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen en windmolens die voldoen de voorwaarden.

Voor warmtepompen is de hoogte van het subsidiebedrag afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt deze indicatief tussen de € 500 en € 2.500.

Voor zonneboilers hangt de subsidie af van de jaaropbrengst en is indicatief vanaf € 500 per apparaat.

Criteria voor subsidie op zonnepanelen en windmolens zijn:

 • Kleingebruikaansluiting (<3X80 ampère)
 • Windturbine(s) met een rotoroppervlak tussen 50 m2 en 500 m2 en met een omgevingsvergunning.

 • Zonnepaneelinstallatie met een piekvermogen vanaf 15 kWp en als je het jaar vóór de subsidieaanvraag tenminste 50.000 kWh gebruikt hebt.

 • Niet te combineren met de EIA regeling.

De volledige regeling staat hier.

LAG - Leefbaarheid Aanpassingen Gemeenschapsvoorziening

De provincie Gelderland heeft een regeling specifiek voor verenigingen en dorpshuizen met een 'gemeenschapsvoorziening' (pand) en subsidieert ondermeer investering in energiebesparende maatregelen.

De subsidie bedraagt tot 50% van de kosten van het plan. Het subsidiebedrag voor toegankelijkheids- en energiemaatregelen ligt tussen € 10.000 en € 50.000.

Voorwaarden zijn dat de maatregelen op duurzame wijze uitgevoerd worden, de voorziening tenminste 6 dagen per week beschikbaar is voor gebruikers en dat er niet-commerciële activiteiten georganiseerd worden op het gebied van tenminste 3 van deze gebieden: zorg, welzijn, cultuur, educatie, sport. 

Nieuw is dat ook een bijbehorend buitenruimte meegenomen kan worden.

Meer informatie over de LAG subsidie is hier te vinden. 

SDE++ - Investeringssubsidie Duurzame Energie

De SDE++ is een subsidieregeling die ondernemers, verenigingen en instellingen met een KVK nummer stimuleert om grootschalige duurzame energie-installaties aan te schaffen. Intekenen kan 1 tot 2 keer per jaar. Voor 2022 opent de inschrijving 28 juni om 9.00 uur. Er is € 13 miljard beschikbaar.

Het gaat in de regel om grootschalige investeringen in de volgende categorieën duurzame energie:

 • Zonne-energie: investeringen in zonnepanelen of zonthermie (zonnecollectoren). Bij zonnepanelen dient het vermogen minimaal 15Kwp te zijn en dient het bedrijf over een grootverbruikersregeling te beschikken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen installaties met een vermogen minder dan 1 MWp en installaties groter dan 1 MWp. Voor de kleinere installaties gelden hogere basisbedragen dan voor grote installaties.
 • Biomassa: investeringen in installaties van vergisting en co-vergisting van mest, allesvergisting, verbranding van biomassa, rioolwaterzuivering (RWZI) en vergassing.
 • Windenergie: zowel investeringen in windturbines op land als op zee komen in aanmerking;
 • Water: investeringen in installaties op waterkracht, vrije stromingsenergie, golfenergie, osmose;
 • Geothermie: investeringen in installaties die aardwarmte opwekken.

De SDE++ is een exploitatiesubsidie: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor de aanschaf van het middel, zoals bij de EIA. De subsidie compenseert het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de kostprijs van grijze energie. De vergoeding wordt verstrekt gedurende een periode van 5, 8, 12 of 15 jaar, afhankelijk van de categorie duurzame energie. Ook de hoogte van de subsidie is afhankelijk van de categorie en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. Momenteel wordt de regeling verbreed (SDE++) met CO2-reducerende technieken. 

De volledige regeling staat hier.

SCE - Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

De SCE is de vernieuwde postcoderoosregeling, een subsidieregeling die energiecoöperaties en VVE's stimuleert om samen, lokaal duurzame energie op te wekken: Wind, waterkracht of zon.

Deze regeling is interessant wanneer je zelf niet wil - of kan investeren in een zonnestroominstallatie; je verhuurt dan je dak aan een energiecoöperatie. De opbrengst is natuurlijk lager dan wanneer je zelf investeert, maar het kost je niks.

De SCE is net als de SDE +een exploitatiesubsidie: Producenten ontvangen subsidie per geproduceerde kWh duurzame energie.
Het basisbedrag subsidie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld, en geldt na toekenning voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. U heeft dus langdurige zekerheid over het rendement op de investering.

De subsidie per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs voor energie. Als de energieprijs stijgt, ontvangt u minder subsidie en als de energieprijs daalt, ontvangt u meer subsidie. De basisenergieprijs is de ondergrens van het correctiebedrag. De geproduceerde energie moet door CertiQ van certificaten (garanties van oorsprong GVO) voorzien zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.

SEEH - Subsidie Energiebesparing Eigen Huis voor VvE

Deze subsidie van het Rijk bestaat uit 3 onderdelen waarvoor apart subsidie aangevraagd kan worden:

• de advieskosten van een energieadvies door een gecertificeerd adviseur, eventueel met meerjarenonderhoudsplan (MJOP en/of procesbegeleiding)
• de uitvoering van 2 of meer energiebesparende isolatiemaatregelen. Per 1 januari 2023 geldt de subsidie ook bij één maatregel
• de advieskosten van een oplaadpuntenadvies

Energieadvies

Deze subsidie is bestemd voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's), woonverenigingen en wooncoöperaties. Aanvragen is mogelijk tot en met 31 december 2023.
Het subsidiebedrag voor energieadvies is 75% van de factuur (inclusief btw), maar niet meer dan het maximale subsidiebedrag:

• Voor 1-4 woningen: € 400,-
• Voor 5-8 woningen: € 800,-
• Bij meer dan 8 woningen: € 800,- + € 80,- per woning met een maximum van € 2560,-

Voor de subsidie geldt het aantal woningen van de vereniging waarvan de bewoners de eigenaar zijn. Voorwaarde is dat de woning hun hoofdverblijf is of wordt.

Energiebesparende isolatiemaatregelen
Binnen de SEEH regeling voor VvE’s is het ook mogelijk een subsidie aan te vragen voor maatregelen die een bestaand gebouw energiezuiniger maken zoals het isoleren van bestaande spouwmuren, gevels, daken of vloeren en het vervangen van glas.
Per maatregel zijn voorwaarden van toepassing zoals minimale isolatiewaarden en oppervlakte-eisen. Ga naar de website van RVO voor een overzicht van de voorwaarden en bijbehorende subsidiebedragen per m2.

Om een indicatie te krijgen van de hoogte van de subsidie voor uw gebouw is er tevens een handige rekentool beschikbaar op de website van RVO.

Oplaadpunten advies
Het subsidiebedrag voor advies is 75% van de factuur (inclusief btw), maar niet meer dan het maximale subsidiebedrag van € 1.500,-. Het maakt voor het toe te kennen subsidiebedrag niet uit wat de omvang is van de vereniging of van het aantal oplaadpunten. Indiening van de aanvraag kan tot en met 30 september 2023.

Subsidie lokale hernieuwbare energie projecten

Deze subsidie van de provincie Gelderland is beschikbaar voor de uitvoering van projecten voor groene (hernieuwbare) energie door energiecoöperaties en (samenwerkende) VVE’s.

De regeling stimuleert het opwekken van lokale energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa en loopt tot 31 december 2022.

Het subsidiebedrag bedraagt ten hoogste 20% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 3.500 en een maximum van € 100.000. Voor waterkrachtinstallaties geldt een maximum van € 200.000.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling:

 • minimaal 50 natuurlijke personen wonend op 50 verschillende adressen nemen deel aan het project, door middel van een financiële bijdrage
 • de bijdrage per natuurlijk persoon is minimaal € 50
 • de deelnemers dragen samen ten minste 25% van de kosten bij aan het project
 • de bijdrage van natuurlijke personen of VVE moet ten minste 5 jaar beschikbaar blijven voor de subsidiabele activiteit
 • het energieproject heeft een terugverdientijd van minimaal 5 jaar

Voor VVE’s geldt naast deze voorwaarden dat het energieproject verbonden is aan het gebouw of groep van gebouwen van de VVE. Als VVE’s samenwerken in het lokale hernieuwbare energieproject kan een van deze VVE’s de aanvraag indienen, mede namens de andere VVE’s.

Kijk voor meer informatie over deze regeling op de website van de provincie Gelderland.

SVM - Subsidieregeling Verduurzaming MKB (tijdelijk stopgezet)

Let op: deze regeling is vanaf 14 juli 2022 tijdelijk stopgezet. Naar verwachting komt er een aangepaste regeling die mogelijk pas in het nieuwe jaar ingaat.

Vanaf 1 oktober 2021 tot 30 september 2022 kunnen mkb-ondernemers gebruik maken van de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). De regeling wordt waarschijnlijk verlengd.

U komt in aanmerking voor de Subsidie regeling Verduurzamen MKB (SVM) als u:

 • een energieverbruik hebt tot 50.000 kWh elektriciteit / 25.000 m3 aardgas (equivalent)
 • maximaal 250 medewerkers (fte’s) in dienst heeft
 • maximaal € 50 miljoen jaaromzet heeft
 • 1 of meer bedrijfspanden in eigendom heeft of huurt.

De regeling:

 • 80% subsidie (tot €750) van de kosten van een maatwerk energieadvies bij uitvoering 1 of meer maatregelen
 • Met een maximum van €2500 euro voor het advies plus ondersteuning bij uitvoering maatregelen
 • Ondernemer betaalt (dus) 20% zelf
 • Realisatie één of meer maatregelen uit het energieadvies binnen 2 jaar na het advies
 • Ondernemer investeert zelf in de maatregel (wel subsidie mogelijk via bijvoorbeeld EIA, KIA of SDE).

De volledige regeling staat hier. Er is ook een handig stappenplan voor het aanvragen van de subsidie beschikbaar op de website van RVO.

Fiscale regelingen

EIA - Energie investerings aftrek

De EIA is een fiscale regeling voor ondernemers. Als u in 2022 investeert in meer gangbare maatregelen op het gebied van energiebesparing of duurzame energie, dan kunt u een fiscaal voordeel behalen middels de Energie Investeringsaftrek. Via deze regeling mag u als ondernemer een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

Voor 2022 bedraagt dit percentage 45%. De aftrek is mogelijk indien het bedrijfsmiddel of de voorziening voorkomt op de energie- en milieulijst van dit jaar. Op deze lijst komen een groot aantal energiebesparende bedrijfsmiddelen en voorzieningen voor die verdeeld zijn in de volgende categorieën:

 • Bedrijfsgebouwen, bijvoorbeeld: warmtepompen, koude- of warmteterugwinningsysteem uit ventilatielucht, HR-glas voor bestaande gebouwen en voor nieuwe gebouwen en Ledverlichting, zowel ledbuis-verlichting als voor andere LED-armatuur.
 • Bedrijfsprocessen, bv: een energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie, een energiezuinige koeling van serverruimten, energieschermen binnen de tuinbouw, een HR-elektromotor, een warmteterugwinningssysteem op pers- en luchtinstallaties en een brandstofcelsysteem;
 • Transportmiddelen, bijvoorbeeld; luchtgordijn bij geconditioneerd transport, meesturende en intrekbare achteras voor trekkende voertuigen, bandenspanningsregelsysteem, start-stopsysteem voor vrachtwagenmotor en een dubbellaadvloersysteem;
 • Duurzame energie, bijvoorbeeld: zonnecollectorensysteem, zonnepanelen tenminste 15kWhp capaciteit (plm 45 panelen), biomassaketel of -kachel en een biobrandstof productie-installatie.
 • Energie-advies, een analyse van, advies over en investeringsplan voor de verduurzamingsmogelijkheden van een bestaand bedrijfspand door een onafhankelijk adviseur.
 • CO 2 -emissiereductieplan, als een energie-advies, over een bestaand bedrijfsproces.

Investeringen die niet op de lijst voorkomen, maar wel een forse energiebesparing opleveren, kunnen ook worden ingediend. Er dient dan te worden voldaan aan een vastgestelde besparingsnorm. Aanvragen dienen binnen 3 maanden na opdrachtbevestiging te worden ingediend. De regeling is gedurende het gehele kalenderjaar geopend voor aanvragen.

De volledige regeling staat hier.

KIA - Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De KIA is een algemene fiscale regeling voor ondernemers en kunt u ook inzetten voor duurzame maatregelen.

Als u als ondernemer individueel of collectief in een boekjaar investeert in nieuwe of gebruikte bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

De bedrijfsmiddelen moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

De subsidie is:

 • €0 bij een investering lager dan €2.400 of hoger dan €323.445;
 • 28% van de investering tussen €2.401 en €58.238;
 • €16.307 tussen €58.239 en €107.848;
 • €16.307 - 7,56% van de investering boven €107.848 tussen €107.849 t/m €323.544.

De volledige regeling staat hier.

MIA - Milieu Investerings Aftrek

De MIA is - net als de VAMIL - een fiscale regeling voor ondernemers die willen investeren in innovatieve energiebesparende maatregelen en biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt 27%, 36% of 45% van het investeringsbedrag  in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen uit de Innovatieve milieulijst van het jaar van investering in mindering brengen op de fiscale winst.

Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. 

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

MIA en VAMIL kunnen grotendeels gecombineerd ingezet worden, afhankelijk van het type maatregel. 

De volledige regeling staat hier.

MIT - MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren

De MIT is een fiscale regeling voor ondernemers in een aantal specifiek aangewezen 'topsectoren', gericht op innovatie en interessant als u belasting afdraagt.

U kunt als MKB ondernemer individueel of samen subsidie krijgen voor uw innovatieambities in 9 topsectoren, o.a. Energie en High Tech Systemen & Materialen (o.a. Lighting en Solar). Het betreft innovatieadviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D- samenwerkingsprojecten en kennisvouchers. In 2019 is het programma opengesteld voor het indienen van aanvragen. Subsidie bedraagt 40% tot een maximum van € 20.000,-. Budget zeer beperkt.

De volledige regeling staat hier.

Salderen

Net als particulieren kunnen bedrijven en instellingen gebruik maken van de salderingsregeling: De energieleverancier verrekent op je jaarafrekening de zonnestroom die je teruggeleverd hebt met de stroom die je hebt afgenomen.

Voor de gesaldeerde stroom betaal je niets, ook geen energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE).

Daarmee is dit een hele gunstige regeling, omdat de prijs van een zonnestroominstallatie flink gedaald is ten opzichte van toen de regeling opgezet werd. 

De kleine lettertjes:

 • Er is een kleingebruikaansluiting voor elektriciteit, tot 3X80 ampère. Bij een kleingebruikaansluiting betaal je maandelijks een vast voorschotbedrag. Bij een grootgebruikaansluiting betaal je per maand achteraf en krijg je een aparte afrekening voor meetdiensten.
 • De zonnestroominstallatie is aangemeld op energieleveren.nl.
 • Je levert niet méér stroom dan je gebruikt. Als je meer levert dan je gebruikt krijg je van je energiemaatschappij een vergoeding voor de geleverde stroom. Dit varieert van 4 tot wel 12 cent per kWh, afhankelijk van de maatschappij en de overeenkomst die je afgesloten hebt. 
 • De salderingsregeling gaat afgebouwd worden. Het plan is nu dat vanaf 2023 de maximale saldering elk jaar 9% verlaagd wordt. Je zou in 2023 maximaal 91% van wat je opwekt kunnen wegstrepen tegen je verbruik, in 2024 nog 82% en zo verder tot 28% in 2030. Vanaf dan zou er een minimale vergoeding per kWh vastgesteld worden, in de buurt van de kale stroomprijs zonder belastingen.
  De afbouw van de salderingsregeling is nog in de planfase en zal mogelijk later ingaan. 
  In de praktijk levert dit uiteindelijk (na afloop van de regeling) een wat langere terugverdientijd op, ongeveer 3 jaar langer. De eerste jaren is het verschil minimaal.
VAMIL - Willekeurige afschrijving milieu investering

De VAMIL is een fiscale regeling voor ondernemers en biedt u de mogelijkheid om een investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen uit de energie- en milieulijst van dit jaar in het eerste jaar van aanschaf al voor 75% af te schrijven. Door de verschuiving van de belastingdruk ontstaat hierdoor zowel een liquiditeitsvoordeel als een rentevoordeel.

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

De volledige regeling staat hier

Meer uitleg over beide regelingen vind je hier.

WBSO - Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk

De WBSO is een algemene fiscale regeling voor ondernemers, gericht op innovatie en interessant als u belasting afdraagt.

De volledige regeling staat hier.

Vragen over energie besparen en/of energie opwekken? Vind snel een antwoord op jouw vraag via onze Energieblij kennisbank.

Of neem contact op met onze Energieblij adviseurs, zij helpen je graag verder.

vraag en antwoord
Alexander van Setten

In samenwerking met de gemeenten zijn wij het Energieloket voor bedrijven en instellingen en helpen jou als ondernemer graag verder.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek en/of voor maatwerk Energieblij advies.

Energiesamen campagnebeeld_txt

Aan de slag?

 Je energiekosten verlagen? Een zonnedak op jouw bedrijfsgebouw realiseren? Misschien wel met subsidie? Energie Samen Rivierenland maakt graag werk van je vraag. Vul je e-mailadres in en we nemen contact op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.